Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

      โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลเอกชนในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก ซึ่งก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา จันทรกมล เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของผู้รับบริการด้านสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยความตั้งใจที่จะมอบหนทางการรักษาที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยและครอบครัวในการตรวจรักษา ภายใต้สโลแกน “บริการมาตรฐาน เชี่ยวชาญการรักษา” อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเต็มใจและจริงใจ

 

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

 

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา 

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ  จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 9 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2537
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2539
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ.2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ.2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ.2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559 
9. โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ เปิดดำเนินการ พ.ศ.2561


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  มุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิที่ได้มาตรฐาน มีบริการที่ประทับใจ พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

B : Best Treatment
P : People Excellence
K : Knowledge Organization
S : Service & Speed
ค่านิยม 

H : Holistic   :  การดูแลแบบองค์รวม

        หมายถึง   ให้การรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

E : Excellence Service  :    การบริการที่เป็นเลิศ

        หมายถึง   บริการดุจญาติเพื่อเน้นสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

   : Excellence Operation  :  การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

        หมายถึง  ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี

A : Accountability   :  ความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม

        หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

R : Result Oriented  :  การมุ่งเน้นที่ผลของงาน

        หมายถึง พัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน

T : Teamwork   :  การทำงานเป็นทีม
        หมายถึง ให้การสนับสนุนและส่งมอบงานที่มีคุณค่า 

โรงพยาบาลในเครือ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.