Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง จินตนา จินะปริวัตอาภรณ์
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขา : สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ความชำนาญ : กุมารเวชทั่วไป

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.