Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. สมหมาย คุปต์นิรัติศัยกุล
ความเชี่ยวชาญ: สูตินารีเวช

โรงพยาบาล:
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช

    โรงพยาบาล :       BangpakokSamutprakan Hospital

     ภาษาที่พูด :          ไทย , อังกฤษ

     การศึกษาและวุฒิ

                      -  ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                      - วุฒิบัตรสาขา : สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

                      - วุฒิบัตรสาขา : สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.